Položky označené "Skladem" expedujeme:
- objednáno do 10:00 ve stejný den
- objednáno po 10:00 následující den

Dotace 2019

Dotace 2019 - Nízkouhlíkové technologie

elektromobilita

Veškeré vypsané dotace pro rok 2019 jsou již uzavřeny. Další kolo dotací bude otevřeno v roce 2020, kdy Vás budeme informovat.

 

Na začátek roku 2020, konkrétně na 6. ledna, je plánované otevření v pořadí již 5. výzvy na podporu elektromobility v podnikatelském sektoru. 

Finální podoba výzvy zatím není známá a do jejího schválení na monitorovacím výboru OP PIK 8.11.2019 může ještě dojít k nějakým změnám. Podívejme se však na to, jakých podmínek bychom se mohli dočkat a o čem se během přípravy výzvy diskutuje.

Hned v úvodu je nutné zmínit jednu čerstvou novinku, která zásadním způsobem zjednoduší, zlevní a urychlí proces vyřízení dotace projektům, které se týkají pořízení 1 až 2 elektromobilů.

Nově není nutné organizovat pro nákupy do hodnoty 2 mil. Kč bez DPH výběrové řízení a elektromobil je možné po provedení průzkumu trhu pořídit napřímo od vybraného dodavatele.

Po podání žádosti o dotaci, tak stačí obeslat e-mailem několik prodejců s dotazem na cenu a vybrat si nejvýhodnější nabídku požadovaného elektromobilu. Výběrové řízení je však nadále nutné dělat pro nákupy, které hranici 2 mil. Kč překročí.

Změna míry dotace a zjednodušení jejího výpočtu

Doposud byla dotace vypočítávána tzv. rozdílovou metodou a předmětem podpory byl pouze rozdíl mezi cenou elektromobilu a cenou obdobného automobilu se spalovacím motorem.

Dotace tak ve skutečnosti vycházela maximálně na 33,75 % pro malé podniky, pokud se jednalo o elektromobil s cenou do 1 milionu Kč. Tato praxe by se mohla v následující výzvě změnit, což by bylo umožněno zařazením dotace pod jiný režim veřejné podpory, tzv. režim de minimis.

Podpora by tak nově mohla být 30 % pro malé podniky (do 50 zaměstnanců), 25 % pro střední podniky (do 250 zaměstnanců) a 20 % pro velké podniky (nad 250 zaměstnanců), a vypočítá se z ceny elektromobilu.

Měla by se zvýšit i hranice pro výpočet uznatelných nákladů z 1 mil. Kč v minulé výzvě na 1,25 mil. Kč v aktuální výzvě. V praxi to znamená, že žadatel se zájmem například o Tesla Model 3 v ceně 1,2 mil. Kč bez DPH na ni může získat dotaci (30 %) 360 tis. Kč v případě, že je malým podnikem, (25 %) 300 tis. Kč v případě středního podniku a (20 %) 240 tis. Kč, pokud se jedná o velký podnik.

Nutno dodat, že v režimu de minimis může každý subjekt žádat pouze do výše dotace 200 tis. € za období posledních 3 let. Kdo má tento limit jinými dotacemi již vyčerpaný, bude mít v této výzvě smůlu.

Minimální dotace od 250 tis. Kč

Jelikož je administrace každé žádosti o dotaci poměrně náročným administrativním úkolem, přistoupil poskytovatel dotace k navýšení minimální výše dotace, o kterou je možné žádat na 250 tis. Kč.

V praxi to znamená, že nepůjde podat žádost například na 1 vozidlo Škoda Citigo e-iV, protože na to je možné získat dotaci jen přibližně 125 tis. Kč.

Aby byla splněna minimální výše dotace, je nutné požádat alespoň o 2 Škody Citigo e-iV a k tomu například o wallbox. U ostatních v současnosti nejprodávanějších elektromobilů by problém s překročením minimální výše dotace být neměl.

Dotace i pro elektrické motorky a skútry

Nově by mělo být možné žádat o dotaci i na jednostopá vozidla. Vzhledem k existenci minimální výše dotace však budou podpořitelné pouze projekty na více jednostopých vozidel v rámci jedné žádosti, které v součtu dají dotaci převyšující 250 tis. Kč.

Bonifikace pro vozidla mimo M1

Poskytovatel dotace by rád viděl více projektů pořízení užitkových elektromobilů kategorie N. Je proto pravděpodobné, že dojde k dotační bonifikaci pořízení vozidel mimo kategorii M1 (osobní vozidla).

Bonifikace by měla spočívat v navýšení míry dotace o 10 procentních bodů, tedy na 40 % pro malé podniky, 35 % pro střední podniky a 30 % pro velké podniky na vozy kategorií N a L. Na vozy kategorie N a L se nebude vztahovat strop pro cenu elektromobilu na 1,25 mil. Kč

Nabíjecí stanice již jen s nižší mírou dotace

Pokud dojde ke změně režimu veřejné podpory pro elektromobily na de minimis, dotkne se to i nabíjecích stanic. Na ty se již nebude stahovat vysoká míra dotace až 75 %, ale míra dotace se sjednotí s elektromobily na hladinách 30 %, 25 % a 20 % pro malý, střední a velký podnik v případě vozidel skupiny M1, pro ostatní kategorie vozidel 40 %, 35 % nebo 30 %.

Alokace bude pravděpodobně jen 50 mil. Kč

Alokaci výzvy ovlivní poměrně vysoká úmrtnost projektů v oblasti nízkouhlíkových technologií z předchozích výzev. Poskytovatel dotace tak hodlá přijímat žádosti i určitou dobu po vyčerpání stanovené alokace, protože dodatečné úspěšné žádosti, na které se však nedostala alokace, může zařadit do tzv. zásobníku projektů a uspokojit je z prostředků nevyčerpaných žadateli předchozích výzev.

Dosažitelná minimální hranice 60 bodů

Minimální potřebný počet 60 bodů pro schválení dotace by mělo být možné získat standardním projektem – tedy pořízením 1 elektromobilu kategorie M1 bez vyřazení starého automobilu a bez pořízení nabíjecí stanice. Výrazná bonifikace bude za vyřazení vozidla se spalovacím motorem.

Základní podmínky zůstávají stejné

I nadále platí, že místo realizace musí ležet mimo území hl. města Prahy, žadatel o dotaci musí působit v některém z podporovaných odvětví – stále nebude podporován například cestovní ruch, ubytovací a stravovací služby, finanční a právní poradenství apod.

Žadatel o dotaci musí prokázat alespoň 2 letou historii podnikání a musí prokázat dostatečnou bonitu. Doba udržitelnosti je pro malé a střední podniky 3 roky, pro velké 5 let. I pro tuto výzvu bude nutné mít na elektromobilu polep s informacemi o projektu ve formátu A6 a o projektu informovat na svém webu či článkem v tisku.

Žadatelé z řad právnických osob by si měli co nejdříve zařídit registraci v evidenci skutečných majitelů, pokud tak ještě neučinili. Tuto povinnost již nyní mají bez ohledu na dotace, a pokud ji nebudou mít splněnou před podáním žádosti o dotaci – nestačí jen podat žádost, musí dojít k samotné registraci, což může trvat běžně i měsíc – bude jejich žádost nekompromisně vyřazena na formální kontrole. Potenciální žadatelé o dotaci, kteří tuto povinnost zatím nemají splněnou, mají nyní ideální čas na to, registraci provést.

Nastíněné podmínky vychází z jednání pracovní skupiny k nastavení nové výzvy a je možné, že se budou od definitivně schválené výzvy ještě v něčem odlišovat. Jakmile bude znění výzvy schválené a zveřejněné, přineseme aktualizaci poskytnutých informací.

O autorovi:

Ing. Petr Novotný pracuje ve společnosti RENARDS dotační, jejíž hlavní činností je administrace dotací z evropských fondů. Ve společnosti RENARDS má na starosti dotační projekty spadající do oblasti moderní energetiky, kam patří úspory energie, obnovitelné zdroje energie, akumulace energie, elektromobilita a smart grids. Moderní energetika a elektromobilita patří i mezi jeho velké koníčky.

Zdroj: Hybrid.cz, partner Autonabíjení.cz

 

Dotace 2019 - Nízkouhlíkové technologie

Dotační program Nízkouhlíkové technologie má za cíl finančně podpořit podniky všech velikostí, které mají zájem o alternativní cestu k úsporám za energie.

Pro koho je dotace určena

podniky všech velikostí (malé, střední, velké)

realizace musí proběhnout mimo území hl. m. Prahy (NUTS 2 Praha)

Předmět dotace

pořízení elektormobilů

pořízení nabíjecí stanice pro elektromobily (pouze pro účely podniku)

pořízení bateriového uložiště vč. obnovitelných zdrojů energie

Míra podpory

pro malý podnik podpora až 75%

pro střední podnik podpora až 65%

pro velký podnik podpora až 55%

Výše dotace

minimálně 50 000 Kč, maximálně 10 000 000 Kč

domaci_nabijeni

Termín

od 3.12.2018 do 31.5.2019

Jaké jsou podmínky?

nejsou evidovány jakékoliv nedoplatky vůči sátním institucím a poskytovatelům podpory z EU

minimálně dvě uzavřená účetní období v daném oboru podnikání

dostatek vlastních finančních prostředků na financování projektu - dotace je vyplácena zpětně.