Položky označené "Skladem" expedujeme:
- objednáno do 10:00 ve stejný den
- objednáno po 10:00 následující den

⚡ Dotace 2020

Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita – výzva V.

elektromobilita

Cílem programu je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zavádění inovativních technologií v oblasti elektromobility.

 • Dotace získané v rámci programu Nízkouhlíkové technologie slouží ke zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se běžně v ČR komerčně neuplatňují.
 • Podporu mohou čerpat podniky všech velikostí realizující projekty mimo území hl. města Prahy.
 • Lze podat až 10 žádostí na IČ.
 • Alokace pro pátou výzvu je stanovena ve výši 50 mil. Kč.

Harmonogram 5. výzvy

 • Vyhlášení výzvy: 2. 12. 2019
 • Příjem žádostí: 6. 1. 2020
 • Ukončení příjmu žádostí: 28. 5. 2020
 • Způsob hodnocení žádosti: průběžná

Kdo může žádat

Program je určen pro podniky všech velikostí, pro velké podniky je ovšem alokace výzvy omezena na 20 mil. Kč.

pozadavky-na-zadatele

Konkrétně pak:

 • Fyzické osoby zapsané i nezapsané v OR,
 • Obchodní společnosti (v.o.s., s.r.o., a.s., k.s.)
 • Družstva (vyjma Bytového družstva)
 • Zemědělský podnikatel
 • Evropská společnost
 • Národní podnik
 • Státní podnik
 • a další

Podporované aktivity

 • Zavádění inovativních technologií v nízkouhlíkové dopravě, tj. silniční elektromobily - podporovány tyto kategorie silniční vozidel:
 1. L (motocykly, čtyřkolky)
 2. M1 (osobní)
 3. M2 a M3 do 7,5 t (minibus)
 4. N1 a N2 do 12 t (nákladní)
 • Pořízení neveřejných (rychlo)nabíjecích stanic v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu (+ baterie a FVE, pokud jsou součástí nabíjecí stanice)

Na co lze žádat dotaci - způsobilé výdaje

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek
 • projektová dokumentace

Výše dotace

Výše dotace se pohybuje v rozmezí 250 tis. – do výše dle pravidel veřejné podpory de minimis:

 • V kategorii vozidel M1 (osobní):

1

 •  V kategorii vozidel L, M2, M3, N1 a N2:

2

Specifické podmínky

 • Podporovány nebudou turistická zařízení (hotely, restaurace apod.) a výzkumně-vývojové projekty.
 • Při hodnocení způsobilosti bude aplikováno speciální hodnocení inovativnosti.
 • Na 1 IČ je možné podat max. 10 žádostí o podporu.
 • V rámci V. Výzvy programu NUT je možné pořizovat elektromobily kategorie M1 pouze s pořizovací cenou do 1 250 000,- Kč bez DPH
 • Podpořené projekty budou mít povinnost:
 1. o realizovat diseminační aktivity
 2. o uspořádat veřejnou akci (konferenci, seminář, workshop) tematicky zaměřenou na předmětnou inovativní technologii

Další náležitosti

Splňovat podmínky bezdlužnosti, nebýt tzv. podnikem v obtížích, nemít koncového majitele v daňových rájích aj. – podmínky jsou uvedeny ve Výzvě programu (https://www.agentura-api.org/wpcontent/uploads/2017/06/NUT_V%C3%BDzva-III-elektromobilita-2.pdf – kapitola 4)

 

Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita – Výzva V

Příloha č. 1 - Kategorie CZ-NACE

Příloha č. 2 - Vymezení způsobilých výdajů

Příloha č. 3 - Model hodnocení a kritéria pro hodnocení a výběr projektů

Příloha č. 4 - Podnikatelský záměr elektro vozidla mimo skupinu M1

Příloha č. 4 - Podnikatelský záměr elektro vozidla skupiny M1

Příloha č. 5 - Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK - zvláštní část

Příloha č. 6 - Vzor rozhodnutí o poskytnutí dotace

Příloha č. 7 - Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší

 

Často kladené otázky

V příloze Kategorie CZ-NACE předmětu projektu jsou definovány nepodporované sektory. Všechny ostatní kategorie CZ-NACE, které tato příloha neuvádí, jsou tedy podporované?

 • Ano.

Je třeba v rámci Výzvy Nízkouhlíkové technologie dokládat energetický posudek?

 • Energetický posudek není povinnou přílohou žádosti o podporu. Všechny povinné přílohy jsou vždy uvedeny v textu Výzvy.

Je v rámci Výzvy Elektromobilita podporován nákup elektrických skútrů?

 • Jednostopá vozidla nejsou podporovanou aktivitou. Vyjmenované podporované typy elektromobilů jsou vždy uvedeny ve Výzvě.

Je v rámci Výzvy Elektromobilita podporován nákup vysokozdvižných vozíků?

 • Nejedná se o podporovanou aktivitu, jelikož vysokozdvižný vozík není zařazen v podporovaných kategoriích silničních vozidel.

Způsobilým výdajem je i Studie proveditelnosti. Jedná se o Studii proveditelnosti – povinnou přílohu žádosti o podporu požadované osnovy, nebo o nějakou speciální Ekologickou studii?

 • Studie proveditelnosti, jinak řečeno Podnikatelský záměr, je způsobilá jen v určitých Výzvách programu NUT. Jedná se o studii proveditelnosti dle požadované osnovy, jež je přílohou dané Výzvy. Studie proveditelnosti musí být zpracována na takové úrovni, aby bylo možno na jejím základě provést bodové hodnocení projektu.
 • Způsobilost výdajů za zpracování PZ se liší, je nutné pečlivě přečíst přílohu dané Výzvy – Vymezení způsobilých výdajů.
 • Rozsah podnikatelského záměru:
 • V rámci zjednodušení administrativní zátěže pro žadatele OP PIK byl u III. a IV. Výzvy Elektromobilita a Akumulace energie zjednodušen obsah podnikatelského záměru. U obou aktivit je jako příloha Výzvy zveřejněn soubor ve formátu xlsx, Podnikatelský záměr, ve kterém žadatel vyplní požadované údaje, případně vybere jednu z možností připraveného rozbalovacího seznamu v příslušné buňce.
 • V případě, že žadatel potřebuje projektový záměr popsat podrobněji a tento dokument svým rozsahem nevyhovuje, doloží žadatel vyplněnou xlsx tabulku + doplňující technický popis projektu, tzn. samostatnou textovou přílohu podnikatelského záměru s podrobným popisem projektu.

V případě Výzvy Elektromobilita není možné podporovat pořízení ojetých automobilů. Existuje nějaká definice ojetého automobilu?

 • Definice ojetého elektromobilu není ve Výzvě uvedena, nicméně ve Výzvě IV je uvedena definice nového elektromobilu, konkrétně str.12, bod 9.3 c).
 • Za nový dopravní prostředek je považován takový, který byl dodán do 6 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu, má najeto méně než 6 000 km a byl k němu vydán čistopis velkého technického průkazu.

Existují nějaké podmínky, které musí daný elektromobil splnit, aby na něj mohla být čerpána dotace? Jaké jsou podporované obchodní třídy vozidel?

 • Důležité je klást důraz na transparentní výběrové řízení a nediskriminační stanovení technických parametrů vozu. Pro úspěšné čerpání dotace je nutné pořídit elektromobil bez pomoci leasingu či jiného zajištění závazku převodem práva.
 • Podporované obchodní třídy vozidel vychází z aktuální kategorizace dle SDA (Svaz dovozců automobilů). Podporované kategorie silničních vozidel jsou následující: L6e a L7e, M1, M2 a M3 do 7,5 t, N1 a N2 do 12 t. Více v textu Výzvy.

Existuje nějaká definice elektromobilu? Je možné z programu podpořit pouze elektrická vozidla, nebo i plug- in vozidla?

 • Elektromobilem se rozumí níže specifikované typy vozidel:

– BEV- battery electric vehicle (bateriové elektrické vozidlo)
– EREV- extended-range electric vehicle (elektrické vozidlo s prodlouženým dojezdem)

 • Hybridní vozy vč. technologie plug-in nejsou v žádné Výzvě podporovanou aktivitou.

Mohu se s pořízeným elektromobilem pohybovat i mimo místo realizace projektu, mimo areál žadatele?

 • Ano.

V textu Výzvy je uvedeno, že budou podpořené projekty úrovní TRL 5 – TRL 9. Jakým způsobem se úroveň připravenosti technologie dokládá?

 • Žadatel si určí úroveň TRL ve studii proveditelnosti a popisu projektu, kterou může doložit přiložením podpůrných dokumentů. Splnění tohoto binárního kritéria posoudí interní hodnotitel. Co se týká Výzvy Elektromobilita, TRL bude vždy 9 a nemusí se dokládat žádné dokumenty.

Jak mám stanovit cílovou hodnotu u indikátorů povinných k naplnění?

 • Cílová hodnota u indikátoru povinného k naplnění bude vždy 1, nezávisle na počet pořizovaných technologií. Projekt se 3 elektromobily a 1 dobíjecí stanicí bude mít cílovou hodnotu indikátoru stále 1.