Položky označené "Skladem" expedujeme:
- objednáno do 10:00 ve stejný den
- objednáno po 10:00 následující den

⚡ Proč Wattrouter?

Účel použití WATTrouteru

Regulátory WATTrouter jsou určeny pro maximalizaci využití elektrické energie vyrobené fotovoltaickou (FVE) nebo větrnou (VTE) elektrárnou v objektu, kde je tato elektrárna nainstalována. 

Pomocí regulátorů WATTrouter využíváte elektřinu v době, kdy vaše FVE nebo VTE vyrábí a šetříte ji v době, kdy vaše elektrárna nevyrábí. Je to výhodné jednak z ekonomického hlediska (výkupní ceny přebytků z FVE a VTE jsou obecně velmi nízké) a také z hlediska ekologického (elektřina se zbytečně nemaří v distribuční soustavě, ale spotřebovává se přímo v místě výroby).

Regulátory WATTrouter pomáhají stabilizovat distribuční síť a omezovat negativní vlivy instalovaných FVE a VTE - zejména přepětí.

Na regulátory WATTrouter se obvykle připojují bojlery, akumulační nádoby, topná tělesa pro přitápění, klimatizace, bazénové filtrace, dobíjení elektromobilu apod. Jsou to spotřebiče, které mohou elektrické přebytky účelně akumulovat v době, kdy elektrárna vyrábí.

Primárně se tedy jedná o neelektrickou akumulaci elektrických přebytků z vaší FVE/VTE, která je ve většině případů mnohem výhodnější než elektrická akumulace pomocí baterií, neboť převážnou většinu spotřeby energie ve vašem domě tvoří obvykle právě ohřev TUV nebo energie potřebná k vytápění domu.

Smysl použití WATTrouteru nejlépe objasňují následující grafy.

Provoz bez WATTrouteru

Bez regulátoru WATTrouter přebytečná energie z vaší FVE/VTE proudí do sítě Vámi nevyužita, za minimální úhradu a se všemi negativy pro distribuční síť, je-li jí najednou příliš mnoho. V příkladu je zapojen bojler na běžný osmihodinový nízký tarif, který je zde přítomen od 14 do 16 hodin a dále od půlnoci do 6 hodin.

 

 

Provoz s WATTrouterem

S regulátorem WATTrouter přebytečná energie z vaší FVE/VTE primárně proudí do vašich spotřebičů, které lze provozovat v době, kdy elektrárna vyrábí místo jejich obvyklého provozu na nízký tarif. V uvedeném příkladu elektřina z FVE proudí do bojleru ve dne, což má za následek úspory v nízkém tarifu v noci.

 

Jak WATTrouter funguje?

Měřicí modul v reálném čase měří proud ve všech fázích. Regulátor vyhodnocuje měřené proudy a napětí a je-li zjištěna výroba vaší elektrárny, spíná připojené spotřebiče dle nastavitelných priorit, přičemž se neustále snaží udržet nulový tok energie měřicím modulem a tedy i vaším elektroměrem. Regulátor umí udržovat buď tzv. "virtuální nulu" (součet činných výkonů ve všech třech fázích = 0) nebo fyzikálně nulový tok energie ve všech třech fázích. Režim funkce lze v regulátoru volit a závisí na způsobu měření vašeho elektroměru.

Spínání připojených spotřebičů probíhá následovně:

Ve výchozím stavu (v noci) jsou všechny spotřebiče vypnuté. Je-li ráno zjištěna výroba FVE, dojde k sepnutí výstupu s první (nejvyšší) prioritou.

Okamžik sepnutí se liší pro triakové a reléové výstupy. SSR výstupy spínají shodně jako triakové.

Triakové/SSR výstupy se sepnou prakticky ihned po zjištění výroby a regulátor jimi plynule udržuje "virtuální nulu".

Reléové výstupy se sepnou až tehdy, překročí-li výkon FVE nastavený údaj o příkonu spotřebiče.

Po sepnutí spotřebiče s první prioritou (u triakového výstupu sepnutí na nastavený maximální výkon) se čeká, až výkon FVE opět stoupne (rozednívá se). Je-li i při tomto sepnutém spotřebiči zjištěna výroba, sepne se ve shodném režimu spotřebič s druhou prioritou.

Při dalším zvýšení výkonu FVE se ve shodném režimu připnou další spotřebiče

Dojde-li ke snížení výkonu FVE nebo k zapnutí jiného spotřebiče, nepřipojeného na WATTrouter, sepnuté výstupy se opět odpojí dle nastavených priorit (nejprve se odpojí spotřebič s nejnižší prioritou).

Dojde-li k vnitřnímu odpojení sepnutého spotřebiče (např. termostat bojleru - bojler zcela ohřátý), regulátor toto ihned rozpozná a sepne další spotřebič (s nižší prioritou).

U reléových výstupů lze nastavit zpoždění sepnutí i vypnutí pro spotřebiče, jež nelze spínat velmi často (motory čerpadel apod.). Je-li zároveň s reléovým výstupem sepnut triakový/SSR výstup s vyšší prioritou a dojde ke snížení výkonu FVE, regulátor sníží výkon spotřebiče zapojeného na tento triakový/SSR výstup (i na nulu) tak, aby byla pokud možno udržena virtuální nula na měřicím modulu. Tento stav trvá až do odpojení relé.

Výše uvedený princip platí pouze u standardního zapojení měřicího modulu ihned za elektroměrovým rozvaděčem, tak aby WATTrouter využíval pouze skutečné přebytky FVE. Regulátor ovšem lze zapojit i tak, aby využil celou výrobu FVE a na ostatní spotřebiče v objektu nedbal zřetel (toto zapojení nicméně není finančně tolik výhodné a proto jej nedoporučujeme).

Bezdrátové ovládání spotřebičů

WATTroutery ECO a Mx umožňují volitelně plnohodnotné bezdrátové ovládání spotřebičů pomocí modulů SC-Gateway a koncových bezdrátových modulů (bezdrátové zásuvky popř. samostatný regulátor WATTrouteru ECO dovybavený modulem SC-Router). Tímto lze ovládat až 6 dalších spotřebičů. Pro podrobnější informace viz uživatelské příručky WATTrouterů ECO a Mx, dále pak modulů SC-Gateway a SC-Router a bezdrátových zásuvek.

 

 

Základní vlastnosti všech v současnosti dodávaných modelů regulátorů (ECO, M, Mx)

 • Autonomní systém, nezávislý na externích komponentách (PC se používá pouze pro nastavení regulátoru)
 • Snadná instalace a nastavení
 • Třífázové nepřímé měření velikosti proudu
 • Jednofázová detekce napětí pro určení směru proudu v jedné fázi, pro ostatní 2 fáze se počítá softwarově a je nastavitelná.
 • Vyhodnocení činných výkonů v jednotlivých fázích pro stanovení přebytku vyrobené energie.
 • Regulace podle součtu výkonů ze všech třech fází nebo podle přebytku v každé fázi.
 • Triakové/SSR výstupy pro plynulé řízení výkonu ohmických (tepelných) spotřebičů - bojler, infrazářič, vysoušeč, rohož podlahového topení, přímotopný ohřev bazénu, vysoušeč vlhkých prostor aj. Vhodné i pro topná tělesa s přímým smáčením topného vodiče ve vodě. Starší regulátory řady M mají 2 triakové výstupy, novější již pouze externí SSR výstupy pro připojení výkonových polovodičových relé, která pak spínají připojené spotřebiče.
 • Reléové výstupy pro jakékoli spotřebiče - vhodné pro motory bazénových filtrací, klimatizace, ale i další tepelné spotřebiče
 • Spínání spotřebičů podle nastavitelných priorit
 • Obvyklé využití přebytku 70-99% (závisí na správnosti nastavení a vhodné volbě spotřebičů tak aby byly schopny vyrobenou energii optimálně spotřebovat).
 • Optimální využití přebytků z FVE v triakových/SSR výstupech speciálním systémem proporcionálního spínání ohmické zátěže v souladu s evropskými normami EN 61000-3-2 a EN 61000-3-3 bez jakýchkoli nároků na odrušení (vlastní spínání triaků probíhá v nule, SSR musí být v provedení se spínáním v nule).
 • Velmi krátká průměrná dynamická odezva regulátoru (typ. 2 s)
 • Volitelný program CombiWATT pro spínání zátěží v kombinovaném režimu přebytek FVE + nízký tarif (vhodný především pro ohřev TUV a např. i pro bazénové filtrace)
 • Vstup pro signál nízkého tarifu (HDO, "noční proud") pro režim CombiWATT
 • Zabudovaný modul reálného času pro pokročilé časování regulace i režimu CombiWATT.
 • Integrované časové plány pro pokročilé přizpůsobení systému.
 • Oddělený měřicí modul a regulátor pro snadnější instalaci do stávajících domovních rozvodů (ověřeno v praxi)
 • Možnost zapojení 2 měřicích modulů paralelně v případě nepříznivých podmínek zapojení FVE (viz uživatelská příručka)
 • Software WATTconfig pro Microsoft Windows, Linux, popř. MAC OS X zajišťuje komfortní nastavení a sledování činnosti regulátoru pomocí rozhraní USB.
 • Aktualizace firmware pro registrované zákazníky po nákupu regulátoru.
 

Pokročilé možnosti regulátorů řady WATTrouter M a Mx

 • Rozšířená konektivita díky integrovanému rozhraní Ethernet.
 • Integrované webové rozhraní na bázi technologie AJAX/XML.
 • Rychlá UDP komunikace.
 • Software WATTconfig pro Microsoft Windows, Linux, popř. MAC OS X zajišťuje komfortní nastavení a sledování činnosti regulátoru pomocí rozhraní USB i Ethernet.
 • Bezproblémové online sledování z Internetu se správně nastaveným NAT.
 • Otevřený protokol XML datové komunikace, snadná integrace do nadřazeného celku.
 

Další možnosti regulátorů řady WATTrouter Mx

 • Víceúčelové vstupy ANDI pro volitelné měření výkonů až 4 připojených zátěží, připojení impulzních výstupů S0 externích elektroměrů, připojení teplotních čidel NTC nebo PT1000.
 • Možnost připojení až 4 digitálních teplotních čidel DS18x20.
 • Dokonalejší časové plány, rozšířené o teplotní podmínky.
 • Komunikační rozhraní RS485.
 • Integrovaná MicroSD karta.

 

Přehled typů regulačních systémů WATTrouter

Výběr vhodného modelu pro Vás:

 1. Zjistěte hodnotu hlavního jističe a vyberte možné modely podle prvního řádku tabulky. Modely WATTrouter M MAX a WATTrouter Mx 100A volte POUZE pro hlavní jistič větší než 3x40A!
 2. Podle požadované funkčnosti a možností sledování a konfigurace volte jednotlivý model regulátoru.
 

 

Parametr WATTrouter ECO WATTrouter M8) WATTrouter Mx
Proudový rozsah trvalého zatížení (max. hodnota hl. jističe)2) 3x40 A Verze M-SSR:
3x40 A
Verze M-MAX:
3x125 A
Verze Mx:
3x40 A
Verze Mx 100A:
3x125 A
Proudový rozsah měření2) 3x20 A Verze M-SSR:
3x20 A
Verze M-MAX:
3x100 A
Verze Mx:
3x20 A
Verze Mx 100A:
3x100 A
Doporučená velikost FVE 2-5 kWp/1f
5-12 kWp/3f
Verze M-SSR:
2-5 kWp/1f
5-12 kWp/3f
Verze M-MAX:
10-30 kWp/3f
Verze Mx:
2-5 kWp/1f
5-12 kWp/3f
Verze Mx 100A:
10-30 kWp/3f
Počet výstupů jednoho regulátoru1) 6
2x relé
4x SSR
 
6
2x triak
2x relé
2x SSR
8
2x relé
6x SSR
 
Počet vstupů jednoho regulátoru 5
3x ILx
1x LT
1x FB
 
7
3x ILx
1x LT
3x FB
 
9
3x ILx
1x LT
4x ANDI
1x D/Q
Chlazení pasivní, bezhlučný6) aktivní, jen triaky pasivní, bezhlučný6)
Plně třífázové řešení (regulace podle součtu fází i v každé fázi zvlášť) je k dispozici je k dispozici je k dispozici
Plynulá regulace (triaky nebo SSR) i regulace skoková (relé) je k dispozici6) je k dispozici je k dispozici6)
Režim CombiWATT pro užití nízké sazby v případě nedostatečného výkonu FVE je k dispozici je k dispozici je k dispozici
Indikace činnosti pomocí LED je k dispozici je k dispozici je k dispozici
Montáž na DIN lištu je k dispozici je k dispozici je k dispozici
Modul reálného času je k dispozici je k dispozici je k dispozici
Řízení regulace podle reálného času (tzv. časové plány) je k dispozici je k dispozici je k dispozici
Řízení funkce CombiWATT podle reálného času - vylepšený CombiWATT je k dispozici je k dispozici je k dispozici
Podpora instalací s větším jističem než je maximální proudový rozsah2) je k dispozici je k dispozici je k dispozici
Funkce předřazování reléových výstupů, individuálně nastavitelná pro každý výstup. je k dispozici je k dispozici je k dispozici
Režim PWM, který umožňuje plynule řídit vhodné typy klimatizací a tepelných čerpadel4). je k dispozici5) je k dispozici je k dispozici
Statistiky, grafy spotřeby, přetoků apod. je k dispozici5) je k dispozici je k dispozici
Aktualizace firmwaru je k dispozici je k dispozici je k dispozici
Komunikační rozhraní USB je k dispozici je k dispozici je k dispozici
Sledování a ovládání z Windows je k dispozici je k dispozici je k dispozici
Sledování a ovládání z Linuxu3) je k dispozici je k dispozici je k dispozici
Komunikační rozhraní Ethernet není k dispozici je k dispozici je k dispozici
Webové rozhraní s otevřeným protokolem na bázi technologie AJAX/XML není k dispozici je k dispozici je k dispozici
Sledování a ovládání z internetového prohlížeče není k dispozici je k dispozici je k dispozici
Sledování z Androidu (pouze monitoring) není k dispozici je k dispozici je k dispozici
Teplotní vstupy, teplotní podmínky v časových plánech není k dispozici není k dispozici je k dispozici
Měření výkonů připojených zátěží (pro přesnější statistiky dodané energie do zátěží atd.) není k dispozici
 
není k dispozici
 
je k dispozici
pro max. 4 zátěže
Měření velikosti napětí ve fázi L1 (přesnější výpočet výkonů) není k dispozici není k dispozici je k dispozici
Integrovaná MicroSD karta (lepší statistiky apod.) není k dispozici není k dispozici je k dispozici
Komunikační rozhraní RS485 není k dispozici není k dispozici je k dispozici
Synchronizace času s časovým serverem není k dispozici není k dispozici je k dispozici
Sledování a ovládání z MAC OS X3) není k dispozici není k dispozici je k dispozici
Sledování z iOS (pouze monitoring) není k dispozici není k dispozici je k dispozici
Bezdrátové spínání spotřebičů7) je k dispozici není k dispozici je k dispozici
Maloobchodní cena bez DPH 4490,- Kč Verze M-SSR:
7890,- Kč
Verze M-MAX:
8090,- Kč
Verze Mx:
8390,- Kč
Verze Mx 100A:
8590,- Kč

 

Vysvětlivky:

 1. Lze zapojit na každou fázi jeden samostatný regulátor, čímž lze počet výstupů rozšířit až na trojnásobek.
 2. Meřicí modul lze připojit přes externí proudové transformátory, čímž lze posílit proudový rozsah zatížení i měření. Pro tyto účely nedoporučujeme volit WATTrouter M MAX ani WATTrouter Mx 100A.
 3. Funkčnost není garantována vzhledem k množství různých distribucí/aktualizací těchto operačních systémů.
 4. Režim PWM je může být použitelný i pro plynulé řízení nabíječů baterií, pokud tuto možnost nabízí, tj. umožňují řízení nabíjecího výkonu např. signálem 0-10V.
 5. Funkce není součástí standardního provedení a dokupuje se zvlášť v podobě softwarových nadstaveb.
 6. Pro plynulou regulaci bojlerů a topných spirál podle přebytku je u WATTrouteru ECO nebo WATTrouteru Mx vždy nutno použít externí výkonová polovodičová relé (SSR)!
 7. Vyžaduje přídavný modul SC-Gateway a bezdrátové koncové členy
 8. Produkt dodáváme již jen na zvláštní objednávku